Menu

20 Eylül 2010 Pazartesi

Oracle Mimarisi


Hafıza Yapısı

SGA (System Global Area - Shared Global Area)

SGA bir Oracle Instance için veri ve kontrol bilgisi tutan paylaşımlı bir RAM alanıdır. Her Instance’ın bir SGA alanı vardır. Oracle, Instance başlatıldığında RAM’den SGA alanını tahsis eder, kapatıldığında serbest bırakır. SGA büyüdükçe disk I/O azalır. Bileşenleri:

Database Buffer Cache

En son ve en sık kullanılan data block’larını tutar. Disk I/O’sunu azaltma amaçlıdır. Standart dışındaki block size’lar için ayrı cache’ler tanımlanabilir.

DB_2K_CACHE_SIZE
DB_4K_CACHE_SIZE
DB_8K_CACHE_SIZE
DB_16K_CACHE_SIZE
DB_32K_CACHE_SIZE

Redo Log Buffer

Veritabanında yapılan değişikliklerin log’unu tutar. INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, or DROP komutları ile yapılan değişklikleri geri almak için gerekli bilgiyi tutar.

Belirli aralıklarla LGWR background process’i Redo Log Buffer’da tutulan veriyi, aktif Redo Log File’a yazar.

Shared Pool

library cache (son kullanılan sql komutları, execution planları vs.) ve dictionary cache (veritabanının metadatası, data dictionary view’ların (dba_ user_ all_ ) LRU’ları, o anki veritabanı aktivitesine ilişkin v$ viewları) burada tutulur.

SGA Kapasite Planlanması

SGA komponentlerinin RAM’de tahsis ettikleri büyüklük ölçüsü granule’dür. SGA 1 GB ‘tan küçükse granule büyüklüğü 4 MB, daha büyük SGA için granule büyüklüğü 16 MB’tır. Bazı platformlarda ise istisnalar bulunmaktadır. Örneğin 32-bit Windows makinelerde 1 GB’tan büyük SGA için granule 8 MB’tır.

Manuel ya da otomatik olarak SGA komponentlerinin RAM’deki büyüklükleri belirlenebilir.

Manuel Planlamada kullanılacak Oracle Parametreleri:

SGA_MAX_SIZE
DB_CACHE_SIZE
LOG_BUFFER
SHARED_POOL_SIZE
LARGE_POOL_SIZE
JAVA_POOL_SIZE

Otomatik Planlamada kullanılacak Oracle Parametreleri: ASMM (Automatic Shared Memory Management)

SGA_TARGET:
SGA_TARGET değerindeki RAM miktarı SGA komponentleri arasında dinamik olarak paylaştırılır.

Instance kapatılırken Oracle SGA komponentlerinin büyüklüklerini parametre dosyasında (spfile) tutar. Böylelikle SGA komponentleri bir sonraki açılışta son kapanıştaki değerlere sahip olur.

V$SGAINFO view’ı kullanılarak granule değeri ve SGA komponentlerinin büyüklükleri sorgulanabilir.

V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS view’ı kullanılarak her SGA komponentinin büyüklükleri ve komponentler üzerindeki son resize operasyonunun zamanı ve tipi sorgulanabilir.


PGA

SQL cümlesi çalıştıran her session, PGA’da bir alana sahiptir (Private SQL Area).

Kompleks sorgular (yüksek memory kullanan sort, hash, join operasyonları) için PGA’da alan tahsis edilir. (SQL Work Area)


Process Yapısı

User Process’leri ve Oracle Process’leri olmak üzere ikiye ayrılır. Oracle Process’leri de Server Process’ler ve Background Process’ler olarak ikiye ayrılır. 

User Process’ler:

Uygulamadan ya da Oracle yönetim aracından gelen kullanıcı processleridir.

Aşağıdaki sorgu ile user process’ler için Oracle kullanıcısı, OS kullanıcısı, Session ID, Serial Number ve System Process ID değerleri görülebilir.

SQL> select s.username, s.osuser, s.sid, s.serial#, p.spid from v$session s,v$process p where s.paddr = p.addr and s.username is not null;

Gerektiğinde bir user process’i aşağıdaki komut ile Oracle içinden kill edilebilir.

SQL> ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid,serial#';

Database bağlantısının mümkün olmadığı durumlarda user process’ler OS üzerinden server processler vasıtasıyla kill edilebilmelidir. Unix sistemlerde user ve server process’ler “ps –ef |grep LOCAL=” komutu ile görülebilir (spid değeri bu komutla görülür) ve gerektiğinde “kill -9 spid” komutu ile kill edilebilirler.

Windows’da oracle.exe isimli tek bir process vardır ve bu process’i öldürmek tüm user, server ve background thread’lerin ölmesine sebep olur ve veritabanı crash olur. Kullanıcı bağlantıları process’ler ile değil thread’ler ile yürütülür. Windows’da user process’leri server process’ler vasıtasıyla öldürmek için orakill isimli özel bir komut kullanılabilir. “orakill ” komutu ile bir user process kill edilebilir. Ancak burada spid isimli thread id’yi bulmak için extra bir program kullanmak gereklidir. (QuickSlice, veya PStat)


Oracle Process’ler

1 - Server Process’ler
Oracle, instance’a bağlanan bir user process’in isteklerine cevap vermek için bir server process yaratır. Eğer client ve veritabanı aynı makine üzerinde ise user ve server process’ler birleştirilerek tek bir process kullanılabilir. Değilse client tarafında user process ve server tarafında server process yaratılır.

2- Background Process’ler
Instance başlatıldığında db server tarafından yaratılan ve çeşitli görevleri bulunan processler’dir.

Database Writer Process (DBWn) : Dirty buffer’lardaki verileri datafile’lara yazmak ile sorumludur. Bu işlem ile buffer cache’i boşaltarak, free buffer bulunmasını sağlar. Free buffer bulunmazsa, server process’ler diskten okudukları veriyi daha sonra kullanılmak üzere buffer’e yazamazlar ve DBWn processini yer açması için uyarırlar. Checkpoint işlemi de DBWn process’ini tetikler. Genelde 1 adet yeterli olsada db_writer_processes parametresi ile sayısı arttırılabilir. Tek işlemcili makinelerde 1’den fazla olması iyi sonuçlar vermeyecektir.

Log Writer Process (LGWR) : Redo log buffer’daki veriyi Redo Log File’lara yazmakla görevlidir. Commit olduğunda, her 3 saniyede, redo log buffer’ın 1/3’ü dolduğunda ve DBWn process’i dirty buffer’ı datafile’lara yazdığında tetiklenir.

Checkpoint Process (CKPT) : Checkpoint olduğunda, tüm datafile’ların header’larını ve control file’ı update eder. Redo log switch olduğunda, LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT, LOG_CHECKPOINT_INTERVAL süreleri dolduğunda (default 0) ve manuel (alter system checkpoint) tetiklenir.

System Monitor Process (SMON) : Gerek duyulduğunda instance başlarken recovery’den sorumludur. Ayrıca kullanılmayan temporary segment’leri temizler.

Process Monitor Process (PMON)
: Bir user process göçtüğünde recovery’sinden sorumludur. Örneğin göçen process’in ID’sini aktif process’ler listesinden kaldırır, lock’ları kaldırır ve process’in kullandığı kaynakları boşa çıkarır.

Archiver Processes (ARCn) : Archivelog mod’da, Redo Log File’ları log switch operasyonuyla birlikte archive dosyası olarak kopyalar.Fiziksel Veritabanı Yapısı

Oracle’ın fiziksel veritabanı yapısı içerisinde aşağıdaki dosya tiplerinden bahsedebiliriz.

Datafile
Veritabanında, içinde veri bulunan dosyalardır. Tablo, index view gibi objeler fiziksel olarak datafile’lar içerisinde tutulur. Bir veya daha fazla datafile bir araya gelerek mantıksal tablespace kavramını oluştutur. Datafile’lar belirli bir büyüklükte yaratılırlar, dolan datafile’ların otomatik olarak büyümesi opsiyonel olarak tercih edilebilir. (Auto Extend)

Control File
Veritabanının yapısı hakkında bilgiler içeren dosyadır. Veritabanı ismi, Datafile’ların ve Redo Log dosyalarının yerleri ve isimleri, veritabanı yaratılış zamanı gibi bilgileri tutar. Veritabanı açılırken okunur. Veritabanı açıkken veritabanında yapılan yapısal değişikliklere göre control file güncellenir. Veritabanının restore ve recovery işlemlerinde de ihtiyaç duyulan bir dosyadır. Genellikle birden fazla (default 3) control file tutularak yedeklilik sağlanır.

Redo Log Dosyaları
Veritabanında yapılan tüm değişiklikleri tutar. Redo Log Grup ve Redo Log Member kavramları sayesinde performans ve yedeklilik sağlanır. Redo Log Grup bir ya da daha fazla Redo Log dosyasından (Redo Log Member) oluşur. Grup içerisindeki dosyalar birbirlerinin kopyasıdır. Bir grup içerisinde birden fazla member bulunması ile yedeklilik sağlanır. Redo Log Grup sayısının minimum değeri ise ikidir. Bir Redo Log Gruptaki dosyalar dolduğunda, LGWR process’i Log Buffer’daki verileri bir sonraki gruba yazmaya başlar. Bu işleme log switch denir. Eğer veritabanı archive log mode’da ise dolan Redo Log Group archive dosyası olarak kopyalanır.Archive Log Dosyaları
Archivelog Mod’da çalışan veritabanları switch olan redo log içeriklerini archive log dosyalarına kopyalar. Archive log dosyaları sayesinde geçmişte alınan bir backup’ı restore edip, o tarihten günümüze kadarki archive dosyalarını kullanarak veritabanının restore/recovery ‘sini yapabiliriz.

Parameter Dosyaları
Veritabanı için konfigürasyon parametrelerini tutan dosyadır. Veritabanı açılırken ilk bakılan dosyadır. Memory değerleri, control file’ların lokasyonları ve diğer konfigürasyon parametreleri, parametre dosyasından alınır. Spfile ve pfile ismi verilen iki tip parametre dosyası vardır. Pfile text formatında bir dosyadır ve dosya içi manuel olarak düzenlenebilir. Spfile ise binary formattadır ve oracle içerisinden modifiye edilebilir. Bu iki dosya türünden biri tercih edilir. Genel olarak spfile kullanımı yaygın ve güvenlidir. İhtiyaç duyulduğunda spfile’dan pfile ve pfile’dan spfile yaratılabilir.

Alert ve Trace Log Dosyaları
Server ve background process’ler hata durumunda ilişkili trace dosyalarına yazabilirler. Alert log ise veritabanındaki mesaj ve hataların kronolojik log’unu tutan bir dosyadır. Alert ve Trace Log dosyaları default olarak aşağıdaki dizin altında bulunurlar:

$ORACLE_BASE/admin/SID

Backup Dosyaları
Oracle veritabanının tamamının ya da bir kısmının yedeklenmesi ile oluşan dosyalardır.


Mantıksal Veritabanı Yapısı

Tablespace
Birbirleriyle ilişkili mantıksal yapıları bir arada tutan bir yapıdır. Her tablespace mantıksal objeleri fiziksel olarak barındıran bir ya da daha fazla datafile’dan oluşur. Tablespace’in toplam boyutu, o tablespace’i oluşturan datafile’ların büyüklükleri toplamıdır.

Her veritabanında system ve sysaux tablespace’leri bulunmaktadır. Bu tablespace’ler oracle veritabanı yaratıldığında default olarak gelirler.

Bir tablespace online ya da offline durumda olabilir. Bir tablespace offline duruma getirilerek buradaki veriye kullanıcı erişimi kısıtlanırken veritabanının kalan bölümündeki verilere ulaşım devam eder. Bu şekilde bazı yönetimsel işlemler gerçekleştirilebilir.

Data Block
Diskteki belirli bayt büyüklükteki alandır. Değeri DB_BLOCK_SIZE parametresi ile belirlenir. Veritabanı içinde farklı data block büyüklükleri de tanımlanabilir. Oracle’da veriler en alt seviyede data block’lar içerisindedir.

Extent
Belirli sayıdaki ardışıl data block’lardan oluşan mantıksal yapıdır.

Segment
Extent’in üzerindeki mantıksal veritabanı depolama seviyesi segment’tir. Eğer bir segment’teki extent’ler tamamen doluysa, Oracle bu segment’e yeni extent tahsis eder. Extent’ler gerektiğinde tahsis edildikleri için disk üzerinde ardışıl durumda olmayabilirler.

Emre Baransel`in yazisindan alintidir...

71 yorum:

 1. spyder jackets spyder jackets spyder jackets [url=http://www.spyder--jackets.com/]spyder ski jackets[/url] www.spyder--jackets.com
  ugg boots purchase ugg boots sale ugg boots traffic [url=http://www.ugg--bootssale.com/]genuine ugg boots[/url] www.ugg--bootssale.com
  Gucci bags Gucci bags replica gucci bags [url=http://www.gucci--bags.com/]replica gucci bags[/url] www.gucci--bags.com
  hermes bags replica hermes bags hermes bags [url=http://www.replica--hermes.com/]hermes bags[/url] www.replica--hermes.com
  replica chanel bags replica chanel chanel bags [url=http://www.replica--chanel.com/]replica chanel[/url] www.replica--chanel.com

  YanıtlaSil
 2. Wow, fantastic blog structure! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The whole look
  of your website is great, let alone the content material!


  My weblog noel florist shop in singapore
  My web page > florists delivery belfast

  YanıtlaSil
 3. Good way of explaining, and fastidious article to get data regarding my presentation subject
  matter, which i am going to deliver in university.  Look into my blog: Sushi EN

  YanıtlaSil
 4. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.

  I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

  my blog ... St Cloud Wedding Flowers

  YanıtlaSil
 5. Hello, Neat post. There's a problem together with your website in web explorer, might test this? IE nonetheless is the market leader and a big section of other folks will pass over your wonderful writing because of this problem.

  Look at my blog; Dailypromotion.biz

  YanıtlaSil
 6. It's really a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

  my blog: salt water aquarium store san diego

  YanıtlaSil
 7. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search
  Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks!

  Also visit my site; http://www.boardcentralalert.sidcorporation.com/info.php?br=20528

  YanıtlaSil
 8. I don't know if it's just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears as though some of the text on your posts
  are running off the screen. Can someone else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a problem with my browser because I've had this happen before. Kudos

  Also visit my blog post golf digest hot list 2011 wedges

  YanıtlaSil
 9. Because the admin of this web site is working, no question very quickly it will be famous, due
  to its quality contents.

  Check out my web blog - http://Championgolfgifts.com

  YanıtlaSil
 10. It is not my first time to pay a quick visit this site, i am browsing this web site
  dailly and get pleasant facts from here all the time.  Feel free to surf to my blog post golf Courses in Daytona beach

  YanıtlaSil
 11. Hi, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing
  facts, that's really fine, keep up writing.

  my page - micahmoney.com

  YanıtlaSil
 12. I think what you published made a ton of sense.
  But, what about this? what if you composed a catchier title?
  I am not saying your content is not good., but what if you added a title that makes people want more?

  I mean "Oracle Mimarisi" is kinda boring. You could glance at Yahoo's front page and note how they create news titles to get people to open the links. You might try adding a video or a related pic or two to grab readers excited about everything've written.

  In my opinion, it would make your posts a little
  bit more interesting.

  my weblog - interstate golf cart batteries

  YanıtlaSil
 13. I am curious to find out what blog system you happen
  to be using? I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any recommendations?

  Also visit my webpage; Completegolfsets.net

  YanıtlaSil
 14. Definitely believe that which you stated. Your favourite reason seemed to
  be at the web the simplest thing to take into account of.
  I say to you, I definitely get irked at the
  same time as other people consider concerns that they
  plainly do not understand about. You controlled to hit the nail upon
  the top and outlined out the whole thing without having
  side effect , other people can take a signal.
  Will likely be again to get more. Thanks

  Here is my weblog; electric golf carts Street legal

  YanıtlaSil
 15. Hi Dear, are you genuinely visiting this website regularly, if so
  after that you will without doubt take fastidious know-how.


  Visit my web page ... aquarium Pumps

  YanıtlaSil
 16. Heya. Sorry to hassle you but I ran across your blog site and discovered you're using the exact same template as me. The only issue is on my site, I'm unable to
  get the layout looking like yours. Would you mind contacting me at:
  jolene_keener@yahoo.com so I can get this figured out.
  By the way I have bookmarked your web page:
  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7147276272464929611&postID=2275341662660962282 and will certainly be visiting frequently.
  Thanks alot :)!

  my web-site :: furnace repair air conditioning

  YanıtlaSil
 17. Greetings! My spouse and I frequently write guest posts for other site
  owners to help gain publicity to our work, as well as provide good articles to site owners.
  It truly is a win win situation! If you happen to be interested feel free to contact me at:
  tammiewhitworth@inbox.com so we may discuss further.
  Appreciate it!

  Also visit my weblog :: electric furnace
  my website - gas furnace cost savings

  YanıtlaSil
 18. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a wonderful job!

  Feel free to surf to my blog post furnace price
  My webpage - furnace repair cost

  YanıtlaSil
 19. Hi there! I understand this is sort of off-topic but I
  needed to ask. Does operating a well-established blog such as yours take a large
  amount of work? I'm completely new to running a blog however I do write in my diary on a daily basis. I'd
  like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand
  new aspiring blog owners. Thankyou!

  My web site - home window repair

  YanıtlaSil
 20. Hi there! Do you know if they make any plugins
  to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
  Any recommendations?

  Also visit my web blog :: home improvement services

  YanıtlaSil
 21. Hi there. Sorry to hassle you but I happened to run across your weblog and discovered
  you are using the exact same theme as me. The only issue is on my site, I'm struggling to get the style and design looking like yours. Would you mind contacting me at: bennie.boatright@inbox.com so I can get this figured out. By the way I've bookmarked your internet site:
  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7147276272464929611&postID=2275341662660962282 and will be visiting frequently.
  Many thanks!

  My site - cool workout gear for men
  my webpage :: exercise bike mat

  YanıtlaSil
 22. I got this website from my pal who shared with me on the topic of this website
  and now this time I am browsing this web site and reading very informative articles at this time.


  Also visit my page - Best science based Chiropractic Adjustment techniques

  YanıtlaSil
 23. Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I'm planning to start my own site soon but I'm
  a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for
  a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any tips? Thank you!

  Here is my website relax the back contour pillow

  YanıtlaSil
 24. Thanks , I've recently been searching for info approximately this subject for a while and yours is the greatest I've
  discovered till now. But, what in regards to the conclusion?
  Are you certain in regards to the source?

  my weblog: http://www.skillwho.com/
  my web site: athletic shoes online

  YanıtlaSil
 25. Incredible! I'm genuinely enjoying the style and design of your blog. Are you using a customized theme or is this freely available to all individuals? If you do not want to say the name of it out in the general public, please email me at: lilia-reyna@googlemail.com. I'd really like to get my hands on this template!
  Thanks.

  Feel free to visit my blog post ... womensactivewearanchorage28.blog.com

  YanıtlaSil
 26. Greetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can't wait to take a look when I get home.
  I'm amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I'm
  not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!  My site running clothes cold weather
  My site > gym clothes women size 20

  YanıtlaSil
 27. Hello! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find
  a template or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any recommendations, please share. Cheers!

  my webpage :: http://www.blurty.com/talkpost.bml?journal=gelvreev49&itemid=643
  my webpage: target activewear for girls

  YanıtlaSil
 28. My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I might
  check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to going over your web page for a second time.

  my webpage :: sprocketdad.newsvine.com

  YanıtlaSil
 29. Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe
  guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the
  same subjects as yours and I feel we could greatly
  benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

  my site :: footwear adidas women

  YanıtlaSil
 30. Hi thеre, I reaԁ your blog regularly. Your writing style iѕ awesome, keep іt up!


  mу web-site :: unlock apple iphone

  YanıtlaSil
 31. I like looking through a post that will make men and women think.
  Also, thank you for allowing me to comment!


  my web-site; foofara.Com

  YanıtlaSil
 32. Thanks for one's marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you're a great author.
  I will make certain to bookmark your blog and may come
  back from now on. I want to encourage you to continue
  your great writing, have a nice day!

  Feel free to visit my website ... analogy games for 5th grade

  YanıtlaSil
 33. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really
  make my blog shine. Please let me know where you got your theme.
  Kudos

  my blog post :: silicon wafer cleaning rca

  YanıtlaSil
 34. Iím not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Many thanks

  Here is my web blog semiconductor laser applications

  YanıtlaSil
 35. I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say your blog loads a lot faster then most. Would you mind emailing me the company name of your hosting company? My personal email is: calliejewett@yahoo.de. I will even sign up through your own affiliate link if you'd like.
  Kudos

  Here is my web blog pierret semiconductor device fundamentals

  YanıtlaSil
 36. When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
  and now each time a comment is added I get four e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

  My web site :: crane plumbing wiki

  YanıtlaSil
 37. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!


  My web blog :: crane plumbing toilet seat

  YanıtlaSil
 38. What's up colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say regarding this article, in my view its actually amazing in favor of me.

  my blog post: golf courses tampa area

  YanıtlaSil
 39. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  My web-site furnished houses for rent in bradenton fl

  YanıtlaSil
 40. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year
  and am concerned about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.

  net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Also visit my web blog monthly furnished rentals nashville

  YanıtlaSil
 41. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several
  emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?

  Bless you!

  Feel free to visit my blog post ... investment property loan rates

  YanıtlaSil
 42. I have to thank you for the efforts you've put in writing this website. I'm hoping to view
  the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now ;)

  Feel free to surf to my web site - occupational therapist schools

  YanıtlaSil
 43. Superb post however I was wanting to know if you could write a litte more
  on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

  Feel free to surf to my blog: investment property north west uk

  YanıtlaSil
 44. Whats up are using Wordpress for your site platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my
  own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

  Feel free to surf to my web page; Residential LED Lighting

  YanıtlaSil
 45. I have loaded your website in Three completely different web browsers and I must say this website loads a lot quicker then most.
  Would you mind emailing me the company name of your website hosting company?
  My personal email is: jaymast@zoho.com. I will even sign up through your own affiliate
  link if you'd like. Bless you

  Here is my blog post; silicon wafer production process

  YanıtlaSil
 46. I do not know if it's just me or if everybody else encountering problems with your site. It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well? This might be a problem with my web browser because I've
  had this happen before. Kudos

  Also visit my webpage: www.ladnergirlssoccer.ca

  YanıtlaSil
 47. Hi there! Do you know if they make any plugins to
  assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
  very good results. If you know of any please share.
  Cheers!

  Visit my web site; silicone strips

  YanıtlaSil
 48. Exceptional post however I was wondering if you could write
  a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

  my homepage ... servicemagic name change

  YanıtlaSil
 49. I pay a visit daily a few blogs and websites to read articles, however this
  weblog presents quality based articles.

  Here is my web blog; Short game classes

  YanıtlaSil
 50. I think the admin of this web site is truly working hard in support of his site, as here every stuff is
  quality based data.

  My page: back stretcher ball

  YanıtlaSil
 51. Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in
  accession capital to say that I get in fact enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I success you get entry to constantly rapidly.


  Visit my homepage ... golf instruction books reviews

  YanıtlaSil
 52. My spouse and I absolutely love your blog
  and find almost all of your post's to be exactly what I'm looking for.
  Would you offer guest writers to write content for you?

  I wouldn't mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web log!

  Review my web-site ... Ladies Golf Gloves

  YanıtlaSil
 53. Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's blog link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

  Here is my web site Physical Therapist Cartoon Pictures

  YanıtlaSil
 54. This website was... how do I say it? Relevant!
  ! Finally I've found something which helped me. Thank you!

  My blog lower back aches

  YanıtlaSil
 55. Excellent blog you have here.. It's difficult to find excellent writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

  Also visit my site Physical Therapist Schools In Florida

  YanıtlaSil
 56. I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build
  this amazing site yourself? Please reply back as I'm planning to create my own site and want to find out where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

  Also visit my webpage ... Chiropractor

  YanıtlaSil
 57. My brother recommended I might like this web site.
  He used to be totally right. This post truly made my day.
  You can not believe simply how so much time I had spent for
  this info! Thank you!

  my web site ... trapezius pain and headaches

  YanıtlaSil
 58. I visited multiple sites except the audio feature for audio songs current
  at this web page is really excellent.

  Also visit my weblog: discectomy surgery animation

  YanıtlaSil
 59. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I'm quite sure I'll learn lots of new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Also visit my web-site :: antekqua.com

  YanıtlaSil
 60. This paragraph is really a fastidious one it assists new the web
  users, who are wishing in favor of blogging.

  My web blog :: neck pain causes high blood pressure

  YanıtlaSil
 61. Howdy! This is my first comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thank you so much!

  Check out my web blog: mortgage loan refinance calculator

  YanıtlaSil
 62. Hello! Ι've been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

  Here is my weblog; reputation management

  YanıtlaSil
 63. Appreciating the hard work you put into your website and in depth information
  you provide. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same old
  rehashed material. Wonderful read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.


  My web blog: second chance credit cards

  YanıtlaSil
 64. When some one searches for his essential thing, so he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.


  Check out my site applied kinesiology by frost

  YanıtlaSil
 65. Good article! We are linking to this particularly great
  article on our site. Keep up the great writing.  my web-site :: home remodeling show pittsburgh pa

  YanıtlaSil
 66. Hi there, I found your blog via Google while searching for
  a similar subject, your web site got here up, it looks good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just became aware of your weblog through Google, and located that it's truly informative. I am gonna be careful for brussels. I will be grateful in case you proceed this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

  my blog post: small kitchen remodel

  YanıtlaSil
 67. Hey! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.

  If you have any suggestions, please share. Many thanks!  Feel free to surf to my blog post; appliance repair clinic atlanta

  YanıtlaSil
 68. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be
  waiting for your further write ups thank you once again.

  Here is my web page speech therapy tools

  YanıtlaSil
 69. - Most successful bloggers blend their humor with writing and obtained effective results.
  re going to take a step-by-step look at how you can find and automatically
  install plugins directly from within Word - Press. This method is considered one of
  the fastest ways to get your blog indexed by Yahoo.

  Here is my web-site WP Social Press

  YanıtlaSil
 70. Really Amazing!!!
  Thanks for Sharing. This Post made me to visit once again. I Hope u will post such things again.
  software and games free downloads
  software and games free downloads
  free download software and games
  free download pc games

  YanıtlaSil