Menu

20 Eylül 2010 Pazartesi

Oracle BI EE

Oracle BI EE

Oracle'ın kurumsal firmalar için iş zekası çözümü olan "The Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (EE)", tüm iş zekası problemlerine çözüm sunabilecek ve yeni gelişmekte olan yeni iş zekası uygulama ihtiyaçlarının tümüne cevap verebilecek niteliktedir. Oracle'ın Siebel firmasını satın almasından sonra Siebel Analytics ürünü, BI Suite Enterprise Edition'da raporlama aracı olarak seçilmiştir. Oracle, Siebel Analytics ile kullanıcılara şirket içerisindeki tüm verilere erişme, bunları yorumlama, tespitler yapma, değerlendirme ve düzeltme olanağı sağlayan araçları ve teknolojiyi sunmaktadır. 

Oracle BI EE'nin raporlama çözümü olan Siebel Analytics, Siebel Analytics Server ve Siebel Analytics WEB denilen iki ana bileşenden oluşmaktadır. Siebel Analytics Server, Oracle BI EE'nin parçası oldukran sonra Oracle BI Server adını almıştır.

Oracle BI EE, ODBC bağlantısı sağlayabilen her veri kaynağına erişebilmekte, bunları kullanarak analitik modelleme yapmayı sağlamakta ve birden fazla kanala veri dağıtımı yapabilmektedir. Oracle BI Suite EE'nin yapısı temel olarak aşağıdaki şekilde (Şekil-1) gösterilmiştir.


Yukarıdan da görüleceği gibi farkı veri kaynaklarında ve farklı formatlarda bulunan bilgilere erişim mümkündür. Veri kaynaklarına erişimde ODBC ya da XMLA bağlantısı kullanılabilmektedir. Bu bağlantılar ile erişilen veri kaynaklarındaki dizayn, Oracle BI Server üzerinde bulunan "repository" denen özel bir yapıya kopyalanmakta ve modellemeye hazır olmaktadır. Oracle BI EE'ın birçok ilişkisel veri tabanı için (Oracle 8i/9i/10g, IBM DB2, Microsoft SQL Server gibi) doğrudan (native) bağlantı desteği vardır. ODBC ile alınan veri modelinden üretilen sorgular bu veri tabanlarına doğrudan (native) gönderilir. Bu da sorgulamaların daha performanslı çalışmasını sağlar. Oracle BI EE, XMLA standardında veri paylaşımı sağlayan veri kaynaklarına da (Microsoft Analysis Services gibi) erişerek çok boyutlu yapıda bulunan verileri kullanabilmektedir. Ayrıca birçok firmada çokça kullanılan metin, Excel ve XML dosyaları da birer veri kaynağı olabilmektedir.

Oracle BI Server tüm raporlama işlemlerinin çekirdeğini oluşturur. Fiziksel veri kaynaklarına ait bilgilerin bulunduğu, tüm modellemenin yapıldığı, kısaca metadata'nın (veri hakkında veri) tutulduğu repository yapısı Oracle BI Server tarafından yönetilir. Repository sunucu üzerinde dosya formatında tutulur. Herhangi bir ilişkisel veri tabanına ihtiyaç duymaması, Oracle BI EE'nin daha esnek olmasını sağlamaktadır. Analytics WEB sunucusu ise hazırlanan raporların, dashboard'ların ve dağıtım mekanizmalarının bulunduğu katalog dosyalarının yönetimi ve sunumu görevini üstlenmektedir.

Oracle BI Server'ın akıllı bir önbellekleme (cache) mekanizması vardır. Üzerinden gönderilen sorguların sonuçlarını önbelleğe alır ve benzer sorguları veri kaynağına erişmeye gerek kalmadan cevaplar. Akıllı mekanizması sayesinde sorgunun birebir aynı olmasını beklemeden, elindekilerle cevabını verip veremeyeceğini ölçer ve buna göre sorgu cevabını hazırlar.

Oracle BI Suite EE, temel olarak iki bölümden oluşmaktadır;
1.      Yönetim Bölümü: Veri kaynağı tanımlama, modelleme ve yönetim aktivitelerinin gerçekleştirildiği bölüm
2.      Raporlama Bölümü: Raporların, etkileşimli gösterim tablolarının (dashboard) hazırlandığı, anlık (ad-hoc) sorgulalamarın gerçekleştirildiği ve veri dağıtım işlemlerinin tanımlandığı bölümYönetim Bölümü

Fiziksel veri kaynaklarını tanımlama, bunları kullanarak modelleme yapma ve bunları kullanıma sunma işlemleri bu bölümde yapılır. İçerisinde üç katman yer alır.
1.      Fiziksel Katman: Bu katmanda fiziksel veri kaynakları tanımları bulunur. Her kaynak için bir bağlantı havuzu (connection pool) yaratılır ve bu sayede fiziksel kaynaklara erişimler kontrol edilir. Ayrıca bu katman veri kaynağının tipine göre bağlantı tipini de (ODBC ya da doğrudan) ayarlamaktadır.
2.      Modelleme Katmanı: Fiziksel katmanda bulunan veri kaynakları, iş modelleme katmanında yapılacak çalışmalar için temel teşkil ederler. Bu katmanda yapılacak çalışmalar ile OLTP sistemlerinin kayıt yaratmaya elverişli fakat sorgu yapmaya elverişli olmayan normalize yapıları denormalize edilebilmekte, farklı veri kaynaklarından gelen bilgiler aynı modelde birleştirilebilmekte, boyut (dimension) tanımlamaları yapılmakta ve ölçütler (metric) oluşturulabilmektedir. Bu katman sayesinde kullanıcılar OLTP sisteminden soyutlanmaktadır.
Modelleme sırasında OLTP tabloları en iyi sorgu performansı almak için Star şema denilen yapılara dönüştürülür. Gerçek (Fact) tabloları oluşturulur, bunların çevrelerine boyut  (dimension) tabloları konur ve boyutlardaki kırılımlar oluşturulur.
3.      Sunum Katmanı: Bu katmanın çıktısı, kullanıcıların rapor ve sorgu hazırlamakta kullanacakları yapılardır. Bu katman sayesinde, eldeki alanlar kurum içerisinde kullanılan terminolojiye dönüştürülebilir ve modelleme için gerekli olan ama iş birimleri için herhangi bir değer taşımayan alanlar (tekliği sağlayan anahtar alanlar gibi) maskelenebilir.

Yönetim bölümüne ait bir görüntü (Şekil 2)de görülmektedir. 
Yukarıdaki örnekte de görüleceği gibi çok farklı türde veri kaynakları (Ms Excel, Ms Access 97, Oracle 10 g,  XML dosyası) modele baz oluşturmuştur. Bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan modeller, daha sonrasında kullanıcıya çok farklı konu alanları (subject area) olarak sunulmuştur. 

Kullanıcı yaratma, kullanıcı grubu yaratma ve yetkilendirme işlemleri yine bu bölümde  yönetilmektedir. Oracle BI EE'nin çok etkili bir yetkilendirme yapısı yapısı vardır. Kullanıcılar ve gruplar, konu alanı bazında, bu alan içerisindeki tablo bazında ve bu tablonun alanı bazında yetkilendirmeye tabi tutulabilmektedirler.

Raporlama Bölümü

Yönetim bölümünde hazırlanmış konu alanları raporlama bölümü tarafından kullanılır. Oracle BI EE'nin yaygın olarak kullanılan kısmı bu bölümdür. Bu bölüm tamamen Web tabanlıdır ve WEB Browser'lar ile erişilerek kullanılmaktadır.

Dasboard: Kullanıcı sisteme ilk girdiğinde kendisinin kullanabileceği etkileşimli gösterge tablosu (dashboard) ile karşılaşır. Bir dasboard birden fazla sayfa içerebilir ve bir sayfa birçok raporu barındırabilir. Dashboard'lar uçaklardaki kokpitlere benzetilebilir. Burası genel durum hakkında bilgi almak için en uygun yerdir. Oracle BI EE, etkileşimli dasboard'ları sayesinde kullanıcıların raporlar üzerinden detaylara inmelerine (drill-down) olanak tanır. Böylelikle isteğe bağlı olarak özetten detaya inilebilir. Detaya inme işlemi her türlü rapor (tablo, grafik, pilot tablo vs.) üzerinden gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar kendi yetkileri dahilinde mevcut dashboard'ları değiştirebilir, yenilerini hazırlayabilir ve bunları genel kullanıma sunabilir. Dashboard'ların zengin içerik seçenekleri vardır. Raporlar, başka raporlara ya da dashboardlara erişim sağlayan linkler, imajlar, hazırlanmış raporların listelenebileceği "folder" objeleri ve HTML kodunun yazılabileceği HTML objeleri dashboardlar içerisinde bulunabilirler. (Şekil-3) de bir dasboard örneği görülmektedir. 


Answers: Raporlar "Answers" denilen bölüm içerisinde hazırlanmaktadır. Buraya erişen kullanıcı bir konu alanı seçerek rapor ya da sorgu hazırlamaya başlayabilir. Daha önce hazırlanmış raporların değiştirilmesi de yine "answers" bölümünden gerçekleştirilir. Kullanıcılar hazırladıkları raporlar sonra kullanmak üzere saklayabilirler ya da diğer kullanıcılarla paylaşabilirler. Herhangi bir durumu incelemek üzere yapılacak anlık (ad-hoc) sorgulamalar da yine bu bölümden gerçekleştirilir.

Bir konu alanı seçildikten sonra, sorgu hazırlayacak kullanıcıya o konu alanı içerisindeki objeler listelenir ve boş bir sayfa açılır. Kullanıcı bu objelerden ihtiyaç duyduklarına tıklayarak sorgusunu hazırlar (Şekil-4). Hazırlanan raporda drill-down işlemi, seçilen boyutlar üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir, ayrıca bir işlem yapılmasına gerek yoktur.Hazırlanan bir raporun görüntüsü islenilen şekilde (grafik, tablo, pivot tablo vs.) oluşturulabilir. Bir raporun birden fazla görüntüsü aynı rapor sayfası içerisinde gösterilebilir. Sorgu isteği Oracle BI Server tarafından ele alınır. Eğer bu istek önbellekten (cache) karşılanabiliyorsa kaynağa erişmeden buradan cevap dönülür. Eğer bir "cache hit" sağlanamadıysa, veri kaynaklarından ilgili bilgiler toplanır ve kullanıcıya dönülür. Bir sorgu sonucunun görüntüsü aşağıdaki (Şekil -5) de görülmektedir.

sekil5.JPG 
Hazırlanan sorgular için zengin filtreleme olanakları mevcuttur. Bir raporun sonucu başka bir rapor için filtre olabilir, kullanıcıdan bilgi istenerek filtre oluşturulabilir, kullanıcı ya da repository bazında değer alan değişkenler filtrelemede kullanılabilir veya statik olarak değerler verilerek filtreler oluşturulabilir. Bu filtreler Oracle BI Server'a gönderilecek sorguların içerisinde bulunurlar ve dönen sonucu etkilerler.

Delivers: "Delivers" bölümü çeşitli ortamlara rapor sonuçlarının dağıtımının yapıldığı yerdir. Burada işler iBot denilen yapılar sayesinde gerçekleştirilir. iBot'lar hangi işin, ne zaman, ne sıklıkla yapılacağının belirtildiği yapılardır. Bir rapordan dönen sonuca göre iBot'ların tetiklenmesi sağlanabilir. Alıcı listesi bir rapordan alınabilir ya da iBot'u yaratan kişi tarafından belirlenebilir. Dağıtılması istenilen rapor çeşitli ortamlara (e-posta, cep telefonu, cep bilgisayarı gibi), çeşitli şekillerde (PDF, HTML gibi) gönderilebilir. Rapor dışında parametrik olarak düzenlenebilen metinler de dağıtılan içerikte yer alabilir. iBot'lar aynı zamanda Oracle BI Server'ın önbelleğini doldurmakta da kullanılmaktadır. Çalışma saatleri dışında kurulan iBot'lar, belirlenen sorguları çalıştırarak önbelleğin dolmasını sağlarlar. Bir iBot bittiğinde başka bir iBot'u çalıştırabilir, Java ya da VBScript başlatabilir. "Delivers" bölümü ile ilgili bir ekran görüntüsü (Şekil-6) da görülebilir.


Çevrimdışı raporlama: Oracle BI EE, üretilen raporların çevrimdışı (offline) olunan durumlarda bile kullanılmasını sağlayacak "Briefing Book" yapısını sunar. Briefing Book, bir dashboard sayfasını kopyalar ve aynen bağlantılıyken dashboard'u kullanır gibi çevrimdışında da kullanımını sağlar. Briefing Book'lar dashboard'larda sunulan raporların arşivlenmesi konusunda da kullanılmaktadır.

Kaynak : http://blogs.oracle.com/oraclebi_tr/2009/11/oracle_bi_suite_genel_tanitim.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder