Menu

5 Mayıs 2009 Salı

Java Persistence API

Java persistence api java geliştiricilerine uygulamalarında kullanacakları veriye nesne
göreli olarak erişim imkanı sunar. Java persistence üç ana alana ayrılır:
• Java Persistence API
• Java sorgu dili
• Fiziksel veriyi nesne gцreli eşleme
1- Entity
Entity java persistence ın tanım nesnesidir. Genel olarak Entity göreli veri tabanında
tablolara karşılık gelir ve her Entity örneği bu tabloda bir satırı ifade eder. Bir varlığın
persistent durumunu Entity ilgili alanları yada özellikleriyle belirlenir. Bu alanlar ve
özellikler Entity belleklerde tutulan verilerle eşlenmesi için nesne/göreli eşleme
yöntemlerini kullanırlar.
1.1- Entity Sınıflarının Gereksinimleri
Bir varlık sınıfı şu gereksinimleri izlemelidir:
• Sınıf javax.persistence.Entitiy bilgilendirmelerine uymalıdır.
• Sınıfın public veya private argümansız bir yapılandırıcısı olmalıdır. Sınıfın
bunun dışında başka yapılandırıcıları da olabilir.
• Sınıf final tanımlanmamalıdır. Hiçbir metot ve persistence bağımlı değişken
final tanımlanmamalıdır.
• Eger sınıfın bir kopyası ayrı bir nesne gibi bir değer olarak atanmak isteniyorsa
bu sınıf Serializable ara yüzünü gerçekleştirmelidir.
• Entity sınıfları hem Entity sınıflarını hem de diğer sınıfları extend edebilir. Diğer
sınıflar da varlık sınıflarını extend edebilirler.
• Persistence ilişkili değişkenlerin tümü private, protected yada paket içi private
olarak tanımlanmalıdır ve direk erişimleri sınıf içi metotlarla olmalıdır.
1.2- Entity Sınıfında Persistence İlişkili Alanlar ve Özellikler
Entity persistence durumu o Entity değişkenleri veya JavaBeans-style özellikleri
tarafından erişilebilirdir. Bu alanlar ve özellikler şu türlerde olmalıdır:

• Java İlkel Türleri
• Java.lang.String
• Diğer Türler:
o Java.math.BigInteger
o Java.math.BigDecimal
o Java.util.Date
o Java.util.Calendar
o Java.sql.Date
o Java.sql.Time
o Java.sql.TimeStamp
o Kullanıcı tanımlı türler
o byte[]
o Byte[]
o char[]
o Character[]
• Sayılı türler
• Diğer Entity ve/veya Entity grupları
• Gömülü sınıflar
1.2.1- Persistent Alanlar
Eger Entity sınıfı persistent alanlar içeriyorsa, Persistence çalışma zamanı
Entity sınıfı değişkenlerine doğrudan erişebilir.
1.2.2- Persistent Özellikler
Eger Entity sınıfı persistent özellikler içeriyorsa, Entity JavaBeans in metot
çevirimlerini takip etmelidir. JavaBeans-style özellikleri getter ve setter methodları
kullanır. Bu metotların isimleri Entity sınıfının değişken isimlerinden sonra tanımlanır.
Her özellik için bir getter (getProperty) ve setter (setProperty) bulunur. Tek değerli
özellikler için method şekli şöyledir:
Type getProperty()
void setProperty(Type type)

Entitylarda Birincil Anahtarlar

Her Entity bir tek nesne tanımlayıcısına sahiptir. Örneğin bir tüketici Entityı
tüketici numarası ile simgelenir. Birincil anahtarlar istemcilerin ilgilendikleri Entity
nesnesine ulaşmalarını sağlar. Her Entityın bir birincil anahtarı olmak zorundadır. Bir
Entity basit yada bileşik birincil anahtara sahip olabilir. Basit birincil anahtarlar
javax.persistence.Id notasyonunu kullanırlar. Bileşik birincil anahtarlar bir birincil
anahtar sınıfında tanımlanmalıdır. Bileşik birincil anahtarlar
javax.persistence.EmbeddedId ve javax.persistence.IdClass notasyonlarını
kullanırlar.
Birincil anahtarlar veya bileşik anahtarların özellik yada alanları şu türleri
kullanmalıdır:
• Java İlkel Türleri
• Java.lang.String
• Java.util.Date
• Java.sql.Date
Kayan noktalı gösterim birincil anahtarlar için asla kullanılmamalıdır.
1.3.1- Birincil Anahtar Sınıfları
Bir birincil anahtar şu özellikleri karşılamalıdır:
• Sınıfın erişim tanımlayıcısı public olmalıdır.
• Цzellik tabanlı erişim kullanılıyorsa sınıfın özellikleri public yada protected
olmalıdır.
• Sınıfın bir public yapılandırıcısı olmalıdır.
• Sınıf hashCode() ve equals(Object other) metotlarını gerçekleştirmelidir.
• Bileşik birincil anahtarlar çoklu alan ve özelliklerle eşleşmiş olarak yada
gцmьlebilir sınıf şeklinde ifade edilmelidir.
• Eger birincil anahtar sınıfı bir Entityın alanları yada özellikleriyle eşleşmişse,
birincil anahtar sınıfının özellikleri ve alanlarının isimleri ve türleri o Entity
kümesinin isimleri ve türleriyle uyuşmalıdır.


Varlıklarda Çokluk Bağıntısı

Entitylarda 4 çeşit çokluk vardır. Bire bir, bire çok, çoğa bir ve çoğa çok.
Bire-bir ilişki : Her Entityın bir özelliği başka bir bağıntının sadece tek bir özelliği ile
eşleştirilmişse bire bir ilişki vardır denir. Bire bir ilişkiler javax.persistence.OneToOne
biçimini kullanırlar.
Bire-çok ilişki : Bir Entityın bir özelliği bir başka Entityın birden fazla alanı ile
ilişkilendirilmiş olabilir. Bire çok ilişkiler javax.persistence.OneToMany biçimini
kullanırlar.
Çoğa-bir ilişki : Bir Entityın birçok özelliği bir başka Entityın yalnız bir alanı ile
ilişkilendirilmiş olabilir. Bu durumda çoğa bir ilişki vardır denir. Çoğa bir ilişkiler
javax.persistence.ManyToOne biçimini kullanırlar.
Çoğa-çok ilişki : Bir Entityın birçok özelliği bir başka Entityın birden fazla alanı ile
ilişkilendirilmişse çoğa çok ilişkiden söz edilir. Çoğa çok ilişkiler
javax.persistence.ManyToMany biçimini kullanırlar.
1.5- Varlık Bağıntılarının Yönü
Varlıklar arası ilişkiler iki yönlü yada tek yönlü olabilir. iki yönlü ilişkiler hem sahip
taraf hem de ters tarafa sahiptir. tek yönlü ilişkilerde ters taraftan söz edilmez,
yalnızca sahip taraf vardır. Persistence ın ilişkiye dair günlemeleri veri tabanında
nasıl yapacağı sahip tarafa bağlıdır.
1.5.1- İki Yönlü İlişkiler
İki yönlü ilişkilerde her Entityın başka bir Entitya ilişkin alan yada özelliği
bulunur.
İki yönlü ilişkiler şu kurallara uymalıdır:
• İlişkinin ters tarafı mappedBy elemanı kullanılarak sahip tarafa ait olmalıdır.
• Çoğa çok ve çoğa bir ilişkilerin çok tarafları mappedBy elemanı tarafından
tanımlanmamalıdır. Çok taraf her zaman sahip taraf olmalıdır.
• Bire bir iki yönlü ilişkilerde sahiplik yabancı anahtara sahip olan tarafa aittir.
• Çoğa çok ilişkilerde her iki yön de sahip taraf olabilir.


1.5.2- Tek Yönlü İlişkiler
Tek yönlü ilişkilerde yalnızca bir varlığın ilişki alanı yada özelliği bulunur. İlişki
alanı bulunan Entity ilişkili olduğu varlıktan haberdardır fakat ilişkili olunan Entityın
ilişki alanı olan Entitytan haberi olmaz.

2- Entity Manager

Varlıklar Entity Manager tarafından yönetilirler. Entity Manager
javax.persistence.EntityManager örnekleriyle ifade edilir. Her bir Entity Manager
örneği persistence bağlamlarıyla birleşirler. Persistence bağlamının görev aralığının
içinde varlık örneklerinin yaratılması , üstelenmesi ve silinmesi bulunur.
2.1- Persistence Bağlamı
Persistence bağlamı, yönetilen varlık örneklerinin oluşturduğu bir yapıdır ve bu
yapı özel bir veri tabanında bulunur.
2.2- Entity Manager
Varlık yöneticisi, varlık örneklerini yaratır ve yok eder. Ayrıca, varlıkları temel
anahtarına göre bulur ve sorguların bu varlıklara uygulanmasını sağlar.
2.2.1- Entity Manager Denetleyici Yönetimi
Herhangi bir varlık yöneticisinin persistence bağlamı denetleyici kullanarak
otomatik olarak çoğalır. Uygulamanın tüm bileşenleri tarafından kullanılan varlık
yöneticisi örneği Java Transaction Architecture (JTA) denilen işlemin içinde bulunur.
JTA işlemi diğer uygulamanın bileşenlerini de işin içine sokar. Bu JTA
işleminin bileşenleri persistence bağlamına erişmek ister. Bunun olması için varlık
yöneticisinin javax.persistence.PersistenceContext aracılığıyla uygulama
bileşenlerine enjekte edilmesi gerekir. Persistence bağlamı JTA işlemi sırasında
otomatik olarak artar ve varlık yöneticisi bu JTA işlemi sırasında Persistence bağlamı
ile aynı persistence parçasını işaret eder. Bu sayede uygulamanın bileşenleri varlık
yöneticisine parametre geçmek zorunda kalmaz sadece JTA işleminde değişiklik
yapmak yeterlidir. Java EE denetleyicileri buradaki yaşam döngüsünü yönetirler.
Entity Manager örnekleminin uygulama bileşenlerine enjekte edilmesi:

@PersistenceContext
EntityManager em;
2.2.2- Entity Manager Uygulama Yönetimi
Persistence bağlamı uygulamanın bileşenlerinde otomatik olarak artmıyorsa
ya da varlık yöneticisinin yaşam döngüsü uygulama tarafından yönetiliyorsa bu
durum ortaya çıkar.
Entity Manager bir uygulama tarafından persistence bağlamına erişmek için
kullanılıyorsa ve JTA işleminde tarafından artırılmıyorsa kullanılır. Başka bir deyişle
Entity Manager yeni ve izole olmuş persistence bağlamını oluşturur.Entity Manager
ve onun yarattığı persistence bağlamı uygulama tarafından yaratılır ve yok edilir.
Uygulamalar javax.persistence.EntityManagerFactory metodunu kullanarak
varlık yöneticisini oluşturur.

@PersistenceUnit
EntityManagerFactory emf;

EntityManagerFactory örneklemi kullanarak varlık yöneticisi oluşturulur.
EntityManager em =emf.createrEntityManager();

2.2.3- Entity Manager Kullanarak Varlıkları Bulmak
EntityManager.find metodu kullanarak varlık biricik anahtarına göre
depolanmış varlıkları buluruz.

@PersistenceContext
EntityManager em;
public void enterOrder(int custID, Order newOrder) {
Customer cust = em.find(Customer.class, custID);
cust.getOrders().add(newOrder);
newOrder.setCustomer(cust);
}

2.2.4- Entity Örneklem Yaşam Döngüsünün Yönetimi
Entitylar üstündeki işlemleri varlık yönetici kopyalarıyla yönetiyoruz. Entity
örneklemleri 4 durumda bulunabilir: yeni , yöneten , silinen ve ayıran durumlar.

Yeni Entity örneklemlerinin persistent kimlikleri yoktur ve Entity bağlamıyla
ilişkendirilecek durumda değillerdir.
Yöneten Entityk örneklemlerinin persistent kimlikleri vardır ve Entity
bağlamlarıyla ilişkilendirilirler.
Ayıran Entity örneklemlerinin persistent kimlikleri vardır ve Entity bağlamıyla
ilişkendirilecek durumda değillerdir.
Silinen Entity örneklemlerinin persistent kimlikleri vardır ve Entity bağlamlarıyla
ilişkilendirilirler
2.2.4.1- Entity Örneklemleri
Yeni Entity örneklemleri persistent metodu tarafından yönetilirler. Yani persist
metodu tamamlanmış işlem gerçekleştiği zaman Entityın bilgileri bir veri tabanında
saklanır.
@PersistenceContext
EntityManager em;
...
public LineItem createLineItem(Order order, Product product,int quantity) {
LineItem li = new LineItem(order, product, quantity);
order.getLineItems().add(li);
em.persist(li);
return li;
}

@OneToMany(cascade=ALL, mappedBy="order")
public Collection getLineItems() {
return lineItems;
}

2.2.4.2- Entity Örnekleminin Silinmesi
Entity örneklemlerinin yönetiminde silme işlemini yapmak için silme metodunu
kullanırız ya da cascade silme işlemini kullanırız. Bunu birebiriyle ilişkili Entitylarda
kullanırız. Eğer bu silme metodu yeni bir Entity tarafından çağırılıyorsa bu komut
askıya alınır. Eğer silme metodu Ayıran bir Entity tarafından çağırılıyorsa bu bir hata
oluşmasına sebep olur ne IllegalArgumentException fırlatır.

Public void removeOrder (Inteder orderId){
try {
Order order =em.find(Order.class,orderId)
em.remove(order);
}
}
2.2.5- Sorguların Oluşturulması
EntityManager.createQuery ve EntityManager.createNamedQuery metotları
Java Persistence sorgulama dillerindeki sorgulamaları kullanarak saklanmış bilgileri
sorgulamak için kullanılır.
CreateQuery metodu dinamik sorgular yaratmak için kullanılır.
public List findWithName(String name) {
return em.createQuery(
"SELECT c FROM Customer c WHERE c.name LIKE :custName")
.setParameter("custName", name)
.setMaxResults(10)
.getResultList();
}
CreateNamedQuery metodu ise statik sorgular yaratmak için kullanılır. Bu sorgular
javax.persistence.NamedQuery de tanımlıdır.
@NamedQuery(
name="findAllCustomersWithName",
query="SELECT c FROM Customer c WHERE c.name LIKE
:custName"
)
Alt tarafta createNamedQuery metodunun kullanımına ait bir örnek var. Bu örnekteki
NamedQuery yukarıda tanımlanmıştır.

@PersistenceContext
public EntityManager em;
...
customers = em.createNamedQuery("findAllCustomersWithName")
.setParameter("custName", "Smith")
.getResultList();
2.2.5.1- Sorgulardaki İsim Parametreleri
Parametre geçiren isimler javax.persistence.Query.setParamater (String
name, Object value) metodu kullanarak sınırlandırılırlar. Aşağıdaki örnekte
findWithName ve setParameter metodu kullanarak parametre geçiliyor.
public List findWithName(String name) {
return em.createQuery(
"SELECT c FROM Customer c WHERE c.name LIKE :custName")
.setParameter("custName", name)
.getResultList();
}
2.2.5.2- Sorgulardaki Durumsal Parametreler
İsim yerine durumsal parametre de kullanılır. Kullanım yapısı (?) den sonra
gelen sayı gelen parametrenin sorgudaki yerini verir.Query.setParameter(integer
position ,Object value) bu metot parametre geçmek için kullanılır.
public List findWithName(String name) {
return em.createQuery(
“SELECT c FROM Customer c WHERE c.name LIKE ?1”)
.setParameter(1, name)
.getResultList();
}
Giriş parametreleri 1. giriş parametrelerinden sıralanmaya başlar.

2.3- Persistence Birimleri
Persistence bolumu varlık yöneticisi örnekleri tarafından yönetilen bütün varlık
sınıflarını tanımlar.Bu Entity grupları tek bir bilgi deposunda bulunan bilgileri temsil
eder.
Persistence bölümleri persistence.xml konfigürasyon dosyası tarafından

tanımlanır.META-INF dizini persistence.xml içeren JAR dosyası ya da dizini,
persistence bölümünün kaynağı olarak adlandırılır.
Persistence bölümünün çalışma alanı persistence bölümünün kaynağı tarafından
belirlenir.Her bir persistence bolumu kendi çalışma alanına özel bir isimle
tanımlanmak zorundadır.
Persistence bölümleri WAR ya da EJB JAR dosyalarını parçası olarak birlikte
kullanılabilir.Ayrıca WAR ya da EAR dosyalarının içine eklenebilecek bir JAR dosyası
olarak da birlikte kullanılabilir.
Eğer persistence bölümünü bir grup olarak bir EJB JAR dosyası içinde
kullanırsanız, persistence.xml EJB JAR in META-INF dizini içine yerleştirilmelidir.
Eğer persistence bölümünü bir grup olarak bir WAR dosyası içinde kullanırsanız,
persistence.xml WAR dosyasının WEB-INF/classes/META-INF dizini içine
yerleştirilmelidir.
Eğer persistence bölümünü WAR ya da EAR dosyası içine dahil edilecek bir
JAR dosyası içinde kullanırsanız, JAR dosyası aşağıdaki bölümlerden birisine
yerleştirilmelidir.
- WAR in WEB-INF/lib dizini
- Bir EAR dosyasının en üst seviyesi
- EAR dosyalarının kütüphane dizini
2.3.1- Persistence.xml Kütüğü
Persistence.xml bir ya da birçok persistence birimi tarafından tanımlanır.
Aşağıdaki örnek bir persistence.xml kütüğüdür.


This unit manages orders and customers.
It does not rely on any vendor-specific features and can
therefore be deployed to any persistence provider.

jdbc/MyOrderDB
MyOrderApp.jar
com.widgets.Order
com.widgets.CustomerBu dosyanın içinde OrderManagement denilen bir persistence parçası tanımlıdır ve
JTA tarafından kullanılırlar. JAR dosyası ve sınıf elemanları persistence sınıflarını
yönetirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder